Ugyan nem érte meg Budapest egyesítését, de Rottenbiller Lipóttal kell kezdenünk a számvetést, hiszen az ő tevékenysége jelentős mértékben járult hozzá fővárosunk megszületéséhez. Halászmester fiaként született Pesten 1806-ban. Jogot tanult, ügyvédi diplomát szerzett, 1826-tól állt Pest város szolgálatában. Már 1843-tól a város alpolgármestereként tevékenykedett, 1848 júniusában pedig főpolgármesterré választották.

A szabadságharc fordulatokban gazdag eseményei során csupán fél évig tölthette be tisztét, mert 1849 januárjában, miután Pestet az osztrák sereg elfoglalta, elvették főpolgármesteri székét. Még két alkalommal töltötte be a főpolgármesteri megbízatást, először 1861-ben néhány hónapig, majd 1865 és 1867 között, ekkor egészségi állapota miatt visszavonult.

Rottenbiller Lipót arcképe a Pesti Hirlap Naptára 1927. évi számából

Jelentősége Pest pénzügyeinek kezelésében, irányításban mutatkozott meg leginkább (1838-ban a nagy árvizet követő újjáépítés anyagi hátterét egy több mint 2,5 millió forintos hitel tette lehetővé, ennek folyamatát és kezelését is Rottenbiller irányította). Iparbank és Takarékpénztár néven 1864-ben pénzintézetet alapított, de az ő nevéhez fűződik a főváros területének feltöltése és a városi vízművek kiépítésének megindítása is.

A nagy megbecsülésnek örvendő várospolitikus 1870. november 17-én hunyt el (külön érdekesség, hogy ez a nap egybeesik Budapest ünnepnapjával). A Kálvin tér 8. szám alatti házában ravatalozták fel, innen először a ferencesek templomához vitték, majd a Kerepesi úti temetőben (ma Fiumei úti sírkert) helyezték el földi maradványait, az akkor legelőkelőbbnek tartott családi falsírboltok egyikében. A falon egy puritán tábla, azon pedig Rottenbiller Lipót profilképes domborműve jelzi, ki nyugszik itt. A várostörténet iránt érdeklődő közönség azonban mégsem érzi, hogy elfeledkeztünk volna róla, hiszen alakját köztéri szobor, emléktábla, park- és utcanév idézi meg.

Rottenbiller Lipót sírja a Fiumei úti sírkertben (Fotó: Nemzeti Örökség Intézete)

Budapest kétszeresen is első számú vezetője, Ráth Károly (1821–1897) főpolgármester esetében szintén az egyszerűség, puritanizmus jellemzi a rá való emlékezést, de ellentétben Rottenbiller Lipóttal a budapestieket szinte semmi nem emlékezteti, miért is fontos számunkra. A budai polgárcsaládba született Ráth Károly, későbbi vezetőtársaihoz hasonlóan, jogi diplomával rendelkezett, melyet a pesti egyetemen szerzett. Része volt a pesti nemzetőrség megalapításában 1848 márciusát követően, de a szabadságharcban már nem vett részt.

Az 1850-es években ügyvédként tevékenykedett, az 1860-as években tagja volt Pest képviselő-testületének. Rövid ideig országgyűlési képviselő is volt 1867-ben, de mivel a jogi pálya jobban érdekelte, 1871-ben kúriai bíróként, majd a királyi tábla alelnökeként dolgozott. Amikor 1873. október 25-én sor került az egyesített főváros alakuló közgyűlésére, a kormány három jelöltje közül a képviselők Ráth Károlyt választották. Ő volt az, aki egyszerre élvezte az uralkodóház, a magyar kormány és a befolyással rendelkező budapesti várospolitikusok bizalmát.     

Ráth Károly alakja az Uj Idők 1897. augusztus 8-i számából

Négyszer választották főpolgármesterré, s a főleg reprezentációs jellegű feladatait közmegelégedésre, egészen haláláig ellátta. 1897. július 30-án, hosszas betegség után halt meg, temetését augusztus 2-án rendezték. A belvárosi templomban kezdődött a búcsúztatás, a koporsót sokezres tömeg kísérte a Kerepesi úti temetőbe (ma Fiumei úti sírkert).

Ráth Károly temetési menete a Rákóczi úton (Uj Idők, 1897. augusztus 8.)

A sírkertben éppen ebben az évben készült el a főváros által fenntartott díszsírhelysor a Deák-mauzóleum közelében. Ráth Károly földi maradványait azonban nem itt, hanem a családi falsírboltban helyezték el. Ugyan a kortársak erősen fogadkoztak, hogy a város első főpolgármesterének emlékét méltóképpen őrzik majd, de külön síremléke nem készült az eltelt 125 év alatt, ahogyan köztéri szobor vagy utcanév sem emlékeztet rá.

Ráth Károly síremlékét a városegyesítés 150. évfordulója alkalmából a Nemzeti Örökség Intézete nemrég felújíttatta (Fotó: Nemzeti Örökség Intézete)
Ráth Károly Budapest első főpolgármestere volt, idén felújított síremlékén is olvashatjuk, hogy tisztségét 24 éven át töltötte be (Fotó: Nemzeti Örökség Intézete)

Kamermayer Károly (1829–1897) az egyesült Budapest történetének első polgármestere lett 1873-ban, a város gyakorlati ügyeit ő irányította. Bár pesti polgárcsaládban született, iskoláit először Gyöngyösön, majd Egerben végezte, csak ezután került vissza szülővárosába, ahol jogot hallgatott. A forradalom kitörését követően honvédként harcolt, ott volt a dicsőséges tavaszi hadjárat több csatájában, majd Komárom védelménél is.

Budapest első polgármesterének portréja az Ország-Világ 1923. december 9-i számából

Pest város tanácsnokaként 1867-től adóügyekkel foglalkozott, de az ő előkészítő munkája eredményeképp nyílt meg Pest első közvágóhídja is a Soroksári úton 1872-ben. Huszonhárom éves polgármestersége egybeesik Budapest világvárossá növekedésével, a kerületi elöljáróságok, a különböző fővárosi ügyosztályok felállítása és működésük hatékonnyá tétele a nevéhez köthető, mint ahogy az egyik legnagyobb projekt, a vásárcsarnoki rendszer és a Központi Vásárcsarnok megvalósítása is 1896–97-ben.          

Temetési menete a Rákóczi úton (Képes Folyóirat – A Vasárnapi Ujság füzetekben, 1897. 111. oldal)

 Kamermayer Károly 1897-ben, abbáziai gyógykezelése közben hunyt el. 1897. június 10-én rendezték temetési szertartását. Síremlékét 1901-ben avatták a már említett díszsírhelyen. A Donáth Gyula szobrászművész által készített kompozícióban a történelem antik múzsája, Klió látható, bal kezét hatalmas könyvön pihenteti, a könyv nyitott oldalán az alábbi felirat olvasató: „Az egyesült székesfőváros első polgármestere volt, hatalmas fejlődésének, magyarosodásának vezére, negyven évi hű szolgálat után díszpolgára.” A sírkövön kétoldalt Budapest címere kapott helyet, a tetején pedig a polgármester mellszobra.

Kamermayer Károly síremléke a Fiumei úti sírkertben (Fotó: Nemzeti Örökség Intézete)
Kamermayer Károly síremlékét Donáth Gyula szobrászművész készítette (Fotó: Nemzeti Örökség Intézete)

Az avatóünnepségen, melyen Halmos János polgármester mondott beszédet, ott volt Márkus József főpolgármester, Rózsavölgyi Gyula és Matuska Alajos alpolgármester, csaknem valamennyi tanácsos és kerületi elöljáró. A városvezetőről 1913-ban neveztek el utcát, ezt azután 1946-ban a későbbi generáció kiemelkedő alakjáról Bárczy István utcává keresztelték át, de a Városházához közeli kis tér azóta a Kamermayer nevet viseli, melyet az 1972-ben felavatott egész alakos szobra díszít.

Gerlóczy Károly (18351900) volt Budapest első vezetői között az, aki talán a legtöbbet tette az új fővárosért. A jogász végzettségű Gerlóczy 1861-től szolgálta Pest városát, először mint tollnok, majd mint aljegyző dolgozott, 1866-ban pedig főjegyző és városi tanácsos lett. A Középítési Bizottmánynak 1867-től volt elnöke, 1870-től pedig tagja lett a Fővárosi Közmunkák Tanácsának. Az 1872-ben elfogadott városegyesítési törvény előkészítésében, majd a főváros egyesítésében kulcsszerepet játszott.

Portréja az Ország-Világ 1885. május 2-i számából

Az egyesült főváros első alpolgármestereként folytatta munkáját 1873-tól, eredményességére és munkabírására bizonyíték, hogy még további három ciklusban töltötte be ezt a pozíciót. Rengeteg energiát fordított a főváros közegészségügyének korszerűsítésére: a csatorna- és vízvezeték-hálózat további kiépítése az ő elnöklete alatt folytatódott, az új pesti közkórházak (Szent István Kórház, Szent László Kórház) az ő felügyelete mellett készültek el.

Budapest kulturális életének felpezsdítésében is nagy szerepet játszott. Ott volt a Népszínház és az Operaház  megalapításánál és építésénél, a Nemzeti Zenede alelnöke volt. Ő kezdeményezte 1894-ben Kossuth Lajos hamvainak hazaszállítását, és a nemzeti gyászünnep megszervezését, de neki köszönhető Arany János, Petőfi Sándor, Baross Gábor, Deák Ferenc vagy éppen József nádor szobrának felavatása is.

Gerlóczy Károly sírja a Fiumei úti sírkertben (Fotó: Nemzeti Örökség Intézete)

Tizenhét évig irányította az általa megszervezett fővárosi képzőművészeti szakbizottmányt; a vallás- és közoktatási miniszter pedig kinevezte az Országos Képzőművészeti Tanács tagjává. Közhasznú tevékenységéért a király 1885-ben a vaskoronarenddel tüntette ki, az 1878. évi párizsi nemzetközi kiállítás szervezésében való munkájáért a francia becsületrend lovagkeresztjét nyerte el.

Gerlóczy 1900. augusztus 25-én hunyt el, utolsó útjára a Bakáts téri templomból indult a temetési menet. Az 1904 novemberében felavatott síremléke tükrözi életét: egy korintoszi oszlop tetején Szécsi Antal már 1890-ben megalkotott félalakos szobra látható, mely az erőtől duzzadó, magabiztos alpolgármestert ábrázolja. A Belvárosban 1900 óta viseli nevét utca.

Nyitókép: Kamermayer Károly síremléke (Fotó: Nemzeti Örökség Intézete)